Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Forskning

Under museets nuvarande ledning, med docent Ingela Bergman i spetsen, har forskningsarbetet ytterligare intensifierats och inom museets ramar har Institutet för arktisk landskapsforskning, INSARC, inrättats.
INSARC är en självständig verksamhet inom ramen för Silvermuseets organisation och är fristående från universitet och högskolor.

  • Eldningsexperiment vid Gallesgutj utanför Arjeplog. ©Silvermuseet
  • Arkeologisk utgrävning av senmedeltida gårdsplats i Böle, Skellefteå kommun. ©Silvermuseet
  • Arkeologisk utgrävning av stalotomt i Adamvalta, norr om Pieskejaur Arjeplog 2002. ©Silvermuseet
  • Tagning av pollenprov i sjösediment, Gagsmark i Skellefteå kommun. ©Silvermuseet
  • Undersökning av barktäkt norr om Plassaselet, Laisdalen i Arjeplogs kommun. ©Silvermuseet
  • Undersökning av förvaringsgrop i Sildutdalen, söder om Jurunvaratj i Arjeplog. ©Silvermuseet

Vid institutet bedrivs grundforskning med inriktning på sambandet mellan människans landskapsutnyttjande och ekosystemens förändringar i nordliga miljöer. Verksamheten genomförs i tvärvetenskapligt samarbete mellan i första hand arkeologer och ekologer.

Forskningen inkluderar även andra vetenskapliga discipliner och de forskare som är knutna till institutet har alla spetskompetens inom sina områden och stor erfarenhet av internationell publicering. Verksamheten bedrivs med Arjeplog som bas och den internationella forskningsarenan i fokus.

Målsättningen är att fördjupa kunskapen om sambanden mellan samhällsprocesser, landskapsutnyttjande och förändringar av ekosystemen i subarktiska miljöer samt att utveckla teorier, tekniker och metoder, tillämpbara på landskapsstudier.

Forskningsresultaten bidrar till utvecklingen av analytiska instrument i det miljöstrategiska utvecklingsarbetet och har ett brett tillämpningsområde inom förvaltning, utbildning och näringsliv.

Kunskapen om kulturlandskapens utveckling utgör en förutsättning för att näringsverksamhet, natur- och kulturmiljövård skall kunna bedrivas på ett insiktsfullt sätt och med hög kvalitet.

2018 avslutades ett sexårigt forskningsprogram, ”Recalling the past: Cultural heritage, landscapes and identity processes in northern Fennoscandia”, ”Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien”. Forskningsprogrammet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och hade som målsättning att klarlägga och belysa landskapsutnyttjande och samhällsförändring i norra Norrlands kustområden under en tid då kulturlandskapet formades av jägare, fiskare, renskötare och bönder, vars etniska och kulturella identiteter inte direkt kan översättas i dagens etniska kartbild.

I ett tvärvetenskapligt arbete över de arkeologiska, historiska och ekologiska ämnesfälten studeras sociala och ekonomiska strukturer och interregionala relationer från 600- till 1900 tal och relaterar till sentida identitetsprocesser i norra Fennoskandien.

>