Meny
SilvermuseetSilvermuseet i Arjeplog

Projektet Människa och miljö i skog och fjäll, som bedrevs mellan 2001 och 2003, fokuserade på samspelet mellan klimat, vegetation och människa i ett långt tidsperspektiv. Projektets målsättning var att utreda människans delaktighet i utvecklingen av specifika vegetationstyper och vilka långsiktiga effekter detta hade på ekosystemens struktur och funktion. I projektet var elden central eftersom människan aktivt använt bränder som instrument för att förändra vegetationen.

Projektets frågeställningar berörde sambandet mellan sociala och ekonomiska förändringsprocesser och olika former av landskapsutnyttjande i alpina miljöer. Forskningsarbetet tog sin utgångspunkt i de förändringar som samiska samhällen genomgick i samband med övergången från fångst- till pastoral ekonomi. Tyngdpunkten förlades till den bosättningsexpansion i högfjällsområdet som ägde rum under 700-talet e v t.

Projektets syfte var att klarlägga huruvida bosättningar med s k stallotomter representerade ett första organiserat nyttjande av skogsgränszonen och vilken roll människan spelat i efterföljande ekosystemprocesser. Målsättningen var att identifiera de sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer som samverkade i övergången till tamrenskötsel.

Silvermuseets forskare var initiativtagare till projektet och projektägare. Forskningsinsatserna genomfördes i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologi, skogshistoria, ekologi och markkemi med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och University of Montana, Missoula.

Finansiär: EU:s strukturfonder, Mål 1.
Projekttid: 2001 – 2003
Beviljat anslag: 6 840 000 kr
Projektledare: Ingela Bergman
Anslagsförvaltare: Silvermuseets

>